Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu za to jednostka organizacyjna łącząca w sobie wysoki poziom badań naukowych oraz prac rozwojowych z równie wysokim poziomem jakości nauczania.

Działalność akademicka Instytutu to nie tylko współpraca z krajowymi instytucjami dydaktyczno-naukowymi, ale także zagranicznymi uczelniami, dzięki czemu nabiera ona wymiaru europejskiego, zapewniając w ten sposób swoim absolwentom najlepsze pozycje wyjściowe na początku kariery zawodowej oraz dalszego rozwoju zdobytych umiejętności.

W dążeniach do przekazywania najnowszej wiedzy, kreowania praktycznych umiejętności oraz odpowiedzialności wobec wspólnoty akademickiej i lokalnego społeczeństwa, powstała Rada Biznesu przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania w naszej uczelni.

Główną ideą projektu powstania Rady Biznesu jest zbliżenie teorii z praktyką, która przyczyni się do dalszego współdziałania w zakresie transferu wiedzy i technologii na poziomie nauka- biznes i biznes- nauka. Podstawę przedsięwzięcia stanowi nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a lokalnymi przedsiębiorcami.

Utworzona Rada Biznesu jako podmiot Instytutu Ekonomii i Zarządzania ściśle konsoliduje z podstawowymi celami i wartościami objętymi w Misji Instytutu. Misją tą jest kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych i świadczenie usług dla podniesienia jakości życia jednostek oraz społeczeństwa naszego regionu i kraju.

Rada Biznesu odnosi się do powyższej misji poprzez popularyzowanie zrównoważonego rozwoju regionu i kraju oraz tworzenie przyjaznych warunków do zdobywania i kreowania praktycznych doświadczeń w związku z bezpośrednią współpracą z lokalnymi przedsiębiorcami.

Uściślając, misją przedsięwzięcia jest wypracowanie platformy współpracy środowiska naukowo-dydaktycznego, biznesowego oraz samorządu lokalnego i powiatowego w celu realizacji równowagi w potrzebach partnerów.

ZAKRES ZADAŃ I FORM WSPÓŁPRACY NAUKI Z PRAKTYKĄ

 1. Doradztwo i wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów PWSTE w Jarosławiu,
 2. Doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju PWSTE,
 3. Formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy i uzyskanych kwalifikacjach, w zakresie krótkich form dydaktycznych, umożliwiających zdobycie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy, w tym studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 4. Zalecanie tematów badawczych i wsparcie w realizacji projektów badawczych Uczelni. Umożliwianie studentom PWSTE odbywania praktyk oraz staży zawodowych i pomoc w ich organizacji,
 5. Wspieranie transferu wiedzy między PWSTE w Jarosławiu, a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorstwami, organizacjami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami badawczymi,
 6. Przygotowanie wspólnie z Uczelnią oferty szkoleniowej i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń,
 7. Pomoc organizacyjna i merytoryczna w organizacji konferencji i seminariów oraz publikacji naukowych PWSTE,
  Wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich,
 8. Uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach PWSTE w Jarosławiu (np. rozpoczęcie roku akademickiego, rozdanie dyplomów itp.), np. przyznawanie nagród (prestiżowych) za najlepszą pracę dyplomową lub projekt badawczy,
 9. Pomoc w pozyskiwaniu dla każdej realizowanej specjalności partnerów: strategicznego, biznesowego oraz medialnego,
 10. Tworzenie i uruchamianie platform wymiany wiedzy i opinii akademickiej i biznesowej,
 11. Inicjowanie nowych form współpracy pomiędzy członkami Rady Biznesu a PWSTE,
 12. Wspólne występowanie Uczelni i podmiotów gospodarczych z wnioskami o uzyskanie grantów z Unii Europejskiej na nowe przedsięwzięcia gospodarczo- inwestycyjne,
 13. Dobra współpraca Uczelni i Rady Biznesu powinna przynosić wymierne efekty, poprzez dostosowywanie programów studiów, transfer wiedzy, umiejętności i doświadczenia w postaci wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, a tym samym lokalnej i globalnej gospodarki.

Obszary tematyczne realizacji przez Radę Biznesu w roku akademickim 2015/2016

 1. Rekonesans możliwości pozyskiwania wybitnych osobowości w obszarze lokalnego biznesu,
 2. Opracowanie i przedłożenie do zaopiniowania projektu Regulaminu Rady Biznesu,
 3. Przedstawienie aktualnych i potencjalnych kierunków kształcenia w Instytucie – opinia praktyków,
 4. Opinia w sprawie przygotowania profilu praktycznego na kierunkach: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie, a także profilu akademickiego na Kierunku Zarządzanie,
 5. Zaopiniowanie priorytetowych form współpracy między Radą Biznesu a Instytutem Ekonomii i Zarządzania,
 6. Uruchomienie strony internetowej dla upowszechniania działalności funkcjonującej Rady Biznesu.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Biznesu działającej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, nazwanym dalej Radą Biznesu.

§ 2

Rada Biznesu jest ciałem doradczym i opiniodawczym działającym przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Siedzibą Rady jest Instytut Ekonomii i Zarządzania.

§ 3

Rada Biznesu powoływana jest przez Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu.

§ 4

Uczestnictwo w Radzie Biznesu ma charakter dobrowolny. Członkowie Rady Biznesu zapraszani są do udziału w niej przez Władze Uczelni, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Zarząd Rady Biznesu.

§ 5

Rada Biznesu składa się z przedstawicieli:

 • przedsiębiorczości i instytucji finansowych,
 • organów administracji państwowej,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu,
 • przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych.

§ 6

Członkom Rady Biznesu przysługuje prawo do:

 1. Inicjowania i uczestniczenia w przedsięwzięciach zmierzających do realizacji zadań Rady Biznesu,
 2. Posługiwanie się tytułem „Członek Rady Biznesu przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu“, w kontaktach krajowych i zagranicznych, firmujących działalność Rady Biznesu,
 3. Członkowie Rady Biznesu otrzymują Akty Powołania.

§ 7

 1. Pracami Rady Biznesu kieruje jej Przewodniczący, którego wybór następuje na posiedzeniu plenarnym. Wyboru Przewodniczącego Rady Biznesu dokonuje się z grona wszystkich uczestników Rady.
 2. Kadencja przewodniczącego trwa cztery lata, jednak Przewodniczący pełni swoją funkcję do momentu wybrania nowego przewodniczącego.
 3. Wyboru na nową kadencję dokonuje się na pierwszym posiedzeniu plenarnym w roku, w którym upływa kadencja poprzedzająca.
 4. Funkcję Przewodniczącego można pełnić przez dwie kadencje.

§ 8

Mandat członka Rady Biznesu wygasa w następujących sytuacjach:

 • z dniem złożenia pisemnej rezygnacji,
 • z dniem odwołania przez Dyrektora Instytutu, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii członków Rady Biznesu.

§ 9

W skład Zarządu Rady Biznesu działającej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej wchodzą:

 1. Przewodniczący Rady Biznesu
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Biznesu
 3. Sekretarz Rady Biznesu
 4. Dwóch członków

§10

Zadania Zarządu Rady Biznesu:

 • organizowanie posiedzeń Rady Biznesu co najmniej raz na kwartał,
 • przyjmowanie i zatwierdzanie nowych członków,
 • czuwanie nad realizacją głównych zadań i celów strategicznych określonych w programie Rady Biznesu.

§11

Rada Biznesu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach plenarnych, przy obecności co najmniej połowy swoich członków.

§ 12

Do zadań Rady Biznesu należy w szczególności:

 1. Udział Rady Biznesu w procesie tworzenia i opiniowania koncepcji, celów i efektów kształcenia w Instytucie;
 2. Ewaluacja i doskonalenie programów kształcenia w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy i podniesienia jakości kształcenia;
 3. Współpraca Rady Biznesu z Instytutem Ekonomii i Zarządzania w zakresie zbliżenia treści dydaktycznych do praktyki gospodarczej;
 4. Współudział w organizowaniu konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów specjalistycznych prowadzonych przez praktyków;
 5. Pomoc w udostępnianiu materiałów źródłowych, będących podstawą do sporządzania prac dyplomowych i magisterskich;
 6. Podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania partnerów do finansowania działań dydaktyczno-szkoleniowych, badań naukowych oraz konferencji i warsztatów tematycznych;

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Biznesu i akceptację Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu.